شماره آزمونعنواننوع دورهتعریف کننده کلاسساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2785آريتمي قلبيشغليكارشناس ستاد6 ساعت1400/10/251400/10/2707:0023:000شروع آزمون
2789آموزش مراقبت ويژه وتكاملي يگانه نوزادنارس(nid cap )شغليB.AlHadi6 ساعت1400/11/021400/11/0407:0023:001شروع آزمون
2795عوامل زيان آور محيط كار شغليكارشناس ستاد6 ساعت1400/10/251400/10/2707:0023:000شروع آزمون
2797رعايت حقوق گيرندگان خدمتشغليB. khatam6 ساعت1400/10/281400/10/3007:0023:000شروع آزمون
2801اپيك (گام هاي ده گانه مبتني بر شواهدبراي بهبود كيفيت)شغليكارشناس ستاد6 ساعت1400/10/251400/10/2707:0023:001شروع آزمون
2802اپيك (گام هاي ده گانه مبتني بر شواهدبراي بهبود كيفيت)شغليكارشناس ستاد6 ساعت1400/11/021400/11/0407:0023:000شروع آزمون
2803اصول ايمني بيمارانشغليكارشناس ستاد6 ساعت1400/11/021400/11/0407:0023:001شروع آزمون
2804اصول ايمني بيمارانشغليكارشناس ستاد6 ساعت1400/11/091400/11/1107:0023:000شروع آزمون