شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2370نوزاد بحراني درمعرض خطرشغلي6 ساعت1399/04/281399/04/3007:0023:001شروع آزمون
2379قوانين و مقررات مربوط به پيش پرداخت ها و علي الحساب هاشغلي12 ساعت1399/04/281399/04/3007:0023:000شروع آزمون
2381فارماكولوژي اورژانس هاي پيش بيمارستانيشغلي6 ساعت1399/04/241399/04/2607:0023:001شروع آزمون
2384كارگزيني مقدماتيشغلي12 ساعت1399/04/281399/04/3007:0023:000شروع آزمون
2385بهبود كيفيت زندگي بيماران دياليزي شغلي6 ساعت1399/04/241399/04/2607:0023:001شروع آزمون
2386كودكان (كم وزني -چاقي- نوزاد نارس-بهبود رشد)شغلي8 ساعت1399/04/281399/04/3007:0023:001شروع آزمون
2387كودكان (كم وزني -چاقي- نوزاد نارس-بهبود رشد)شغلي8 ساعت1399/05/041399/05/0607:0023:000شروع آزمون
2389تحرك فيزيكي و فعاليت بدني مناسب در دانش آموزانشغلي6 ساعت1399/04/301399/05/0107:0023:001شروع آزمون
2390تحرك فيزيكي و فعاليت بدني مناسب در دانش آموزانشغلي6 ساعت1399/05/061399/05/0807:0023:000شروع آزمون