شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2192افزايش آگاهي در خصوص سامانه TTACشغلي6 ساعت1398/08/281398/08/3008:0023:000شروع آزمون
2195راهنمايي سيستم فاضلاب بيمارستانشغلي6 ساعت1398/08/261398/08/2807:0023:000شروع آزمون
2194پيشگيري از سرطانشغلي6 ساعت1398/08/271398/08/2907:0023:000شروع آزمون
2196247در صورت راه اندازي تله مديسينشغلي6 ساعت1398/08/241398/08/2607:0023:001شروع آزمون
2197الگوي زندگي سالم(فعاليت فيزيكي)شغلي6 ساعت1398/08/241398/08/2607:0023:001شروع آزمون
2198الگوي زندگي سالم(فعاليت فيزيكي)شغلي6 ساعت1398/09/021398/09/0408:0023:000شروع آزمون