شماره آزمونعنواننوع دورهساعت دورهتاریخ شروعتاریخ پایانساعت شروعساعت پایانپیش آزمونسرفصلیآزمون
2291افزايش فشارخون وديابت بارداريشغلي6 ساعت1398/11/121398/11/1407:0023:000شروع آزمون
2292منشور حقوق شهرونديعمومي6 ساعت1398/11/081398/11/0907:0023:000شروع آزمون